เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า จำนวนเงิน วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV20190800001 สิริชาภรณ์ ชูชันสิงหะกุล 2,200.00 - รอการจัดส่ง
INV20180400001 จีรนันท์ ไหมชุม 4,000.00 - รอการจัดส่ง
INV20181200001 ชนาธิป ปิติทรัพย์สกุล 2,800.00 - RMSP000003872
INV20210400002 รัตนพงศ์ คันทะชา 4,400.00 - รอการจัดส่ง
INV20210300002 บุญฤทธิ์ เชื้อหนองโปร่ง 1,500.00 - รอการจัดส่ง
INV20210300003 บุญฤทธิ์ เชื้อหนองโปร่ง 1,500.00 - รอการจัดส่ง
INV20210300004 บุญฤทธิ์ เชื้อหนองโปร่ง 1,500.00 - รอการจัดส่ง
INV20210300005 บุญฤทธิ์ เชื้อหนองโปร่ง 1,500.00 - รอการจัดส่ง
INV20210300006 บุญฤทธิ์ เชื้อหนองโปร่ง 1,500.00 - รอการจัดส่ง
INV20210500001 ฐิตาภา วรรณแสง 5,000.00 - รอการจัดส่ง
INV20201000001 ธนัช สิทธิชมภู 2,800.00 - รอการจัดส่ง
INV20210400003 อรพรรณ วัชชวัลคุ 2,700.00 - รอการจัดส่ง
INV20210400004 อรพรรณ วัชชวัลคุ 2,700.00 - รอการจัดส่ง
INV20181200002 ทราย 2,200.00 - รอการจัดส่ง
INV20200400002 พิพัฒน์ 4,400.00 - รอการจัดส่ง
INV20191200001 จักรพงศ์ ทานสัมฤทธิ์ 2,700.00 - รอการจัดส่ง
INV20210100001 พรวิภา ไชยราช 3,000.00 - รอการจัดส่ง
INV20180700001 สุริยันต์ เศษศรี 3,800.00 - รอการจัดส่ง
INV20210100003 ฤทธิชัย เดชะบุญ 3,000.00 - รอการจัดส่ง
INV20190200001 smile 33,800.00 - รอการจัดส่ง